Prior Shiloh Air Shows

Air2.jpg (68086 bytes) Big Bertha.jpg (36049 bytes)
DC-3.jpg (28933 bytes) Wing Walker.jpg (46474 bytes)
Duck.jpg (36875 bytes) T-28.jpg (36909 bytes)

Updated 03/12/2007